ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203 (Print)
ISSN: 2620-181X (Online)

Dokumenti


Uređivačka politika

Časopis GENERO (ISSN 1451–2203) posvećen je temama i problemima iz oblasti studija roda, feminističke teorije i studija kulture. GENERO je interdisciplinaran naučni časopis.

GENERO: časopis za feminističku teoriju i studije kulture je osnovan 2002. godine i predstavlja nastavak časopisa Ženske studije, koji je izlazio u periodu od 1995 do 2002. godine.

Časopis GENERO izlazi jednom godišnje.

Časopis GENERO objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze knjiga, itd.

Radovi moraju biti napisani na srpskom / hrvatskom / bosanskom i engleskom jeziku, sa rezimeima na engleskom, srpskom / hrvatskom / bosanskom jeziku.

Časopis se arhivira i indeksira u EBSCO, CEEOL, Serbian Citation Index, Norwegian Register, ERIH PLUS i Eurozine bazama.

Recenzentski postupak

Recenzenti i recenzentkinje

GENERO primenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta/ dve recenzentkinje. Recenzenti/recenzentkinje deluju nezavisno jedni od drugih, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti/recenzentkinje se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocenu rukopisa. Ne smeju biti iz iste institucije kao autori/autorke rukopisa, niti biti njihovi koautori/koautorke u skorijoj prošlosti. Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata/recenzentkinje od strane autora/autorke/autorki rukopisa se ne uvažavaju.

Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je takođe da se u procesu komunikacije s urednicom, autorima/autorkama i drugim recenzentima/recenzentkinjama poboljša kvalitet rukopisa.

Recenzentski proces

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocena ne traje duže nego što je neophodno.

U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do tri meseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u proseku 90 dana.

Tokom postupka recenzije glavna urednica može da zahteva od autora/autorke da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednica i recenzenti/recenzentkinje moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.

Razrešavanje nesaglasnosti

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, uredništvo proverava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, glavna urednica angažuje dodatne recenzente.

Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive.

Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donose isključivo glavna urednica i uredništvo.

Odgovornosti

Odgovornosti autora/autorki

Autori/autorke garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu. Rad koji je već objavljen na nekom drugom mestu ne može biti preštampan u časopisu GENERO.

Autori/autorke snose svu odgovornost za celokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne sme da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica.

Autori/autorke su dužni da obezbede da njihov autorski tim naveden u rukopisu obuhvati sva i samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili posebnoj napomeni (Zahvalnica, Acknowledgements).

Obaveza je autora/autorki da u napomeni navedu naziv i kodnu oznaku naučnoistraživačkog projekta u okviru koga je rad nastao, kao i pun naziv finansirajuće institucije. U slučaju da je rad pod istim ili sličnim naslovom bio izložen na nekom skupu u vidu usmenog saopštenja, detalji o tome treba da budu navedeni na istom mestu.

Autori/autorke su dužni da potpuno i pravilno citiraju izvore koji su značajno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Delovi rukopisa, uključujući tekst, jednačine, slike ili tabele, koji su doslovno preuzeti iz drugih radova moraju biti jasno označeni posebnom napomenom, npr. znacima navoda s preciznom oznaku mesta preuzimanja (broja stranice) ili, ako su obimniji, dati u zasebnom paragrafu.

Pune reference svih navoda u tekstu (citata) moraju biti navedene u zasebnom odeljku (Literatura) i to na jednoobrazan način, u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. U odeljku Literatura navode se samo citirani, a ne i ostali izvori upotrebljeni prilikom pripreme rukopisa.

U slučaju da autori/autorke otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste glavnu urednicu i da sarađuju na tome da se rad povuče ili ispravi.

Obaveza je autora/autorki da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa koji bi mogao da utiče na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata.

Predavanjem rukopisa autori/autorke se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa GENERO.

Odgovornost Urednice, Uređivačkog odbora i Izdavačkog saveta

Glavna urednica i članovi i članice uredništva donose konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Odluke se donose isključivo na osnovu vrednosti rukopisa. Moraju biti oslobođene rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju glavna urednica i članovi i članice uredništva se rukovode uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Članovi i članice uredništva, uključujući glavnu urednicu, ne smeju biti u sukobu interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Članovi i članice uredništva za koje se pretpostavi da bi neko mogao smatrati da su u sukobu interesa ne učestvuju u postupku odlučivanja o određenom rukopisu.

Rukopisi se čuvaju kao poverljiv materijal. Informacije i ideje sadržane u rukopisima ne smeju se koristiti u lične svrhe bez izričite pisane dozvole autora/autorke.

Glavni urednica i članovi i članice uredništva su dužni da preduzmu sve razumne mere da autori/recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu s procedurom u upotrebi.

Izdavački savet je savetodavno telo koje aktivno doprinosi razvoju časopisa. Zadaci i dužnosti članica i članova izdavačkog saveta su: podrška razvoju časopisa, promocija časopisa, podsticanje stučnjaka/stručnjakinja u oblasti studija roda, feminističke teorije i studija kulture da se uključe u rad časopisa kao autorke/autori i /ili recenzentkinje/recenzeti, pisanje uvodnika, recenzija i komentara o radovima.

Odgovornosti recenzenata i recenzentkinja

Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave urednici ocenu naučne, odnosno stručne vrednosti rukopisa. Recenzent/recenzentkinja vodi posebnu brigu o stvarnom doprinosu i originalnosti rukopisa. Recenzija mora biti sasvim objektivna. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Recenzenti ocenjuju rukopise u odnosu na usklađenost sadržaja s profilom časopisa, značaj i korisnost sadržaja, adekvatnost primenjenih metoda, naučnu vrednost sadržanih informacija, stil izlaganja i opremljenost teksta. Recenzija ima standardni format koji obuhvata ocene pojedinih dimenzija rada, opštu ocenu i zaključnu preporuku.

Recenzent/recenzentkinja ne sme biti u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko takav sukob postoji, recenzent/recenzentkinja je dužan/dužna da o tome pravovremeno obavesti urednicu. Recenzent/recenzentkinja ne prihvata na recenziju radove izvan oblasti za koju se smatra potpuno kompetentnim.

Recenzenti treba da upozore glavnu urednicu ako imaju osnovanu sumnju ili saznanje o mogućim povredama etičkih standarda od strane autora rukopisa. Takođe treba da prepoznaju relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir. Mogu da preporuče citiranje određenih referenci, ali ne i da zahtevaju citiranje radova objavljenih u časopisu Genero ili svojih radova, ako za to ne postoji opravdanje.

Od recenzenata se očekuje da svojim sugestijama unaprede kvalitet rukopisa. Ako ocene da rad zaslužuje objavljivanje uz korekcije, dužni su da preciziraju način na koji to može da se ostvari.

Rukopisi koji su poslati recenzentu/recenzentkinji moraju se smatrati poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste materijal iz rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.

Etičnost publikovanja

Razrešavanje neetičkih postupaka

Svaki pojedinac/svaka pojedinka ili institucija mogu da u bilo kom trenutku urednici i uredništvu prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave verodostojne informacije/dokaze radi pokretanja istrage. Postupak provere iznetih dokaza odvija se na sledeći način:

 • glavna urednica donosi odluku o pokretanju istrage;
 • tokom tog postupka svi dokazi se smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem;
 • osumnjičenim licima pruža se prilika da odgovore na iznete optužbe;
 • ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Manji prekršaji, bez posledica po integritet rada i časopisa, na primer kada je reč o nerazumevanju ili pogrešnoj primeni publicističkih standarda, razrešavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, na neki od načina npr.:

 • autorima i/ili recenzentima se upućuje pismo upozorenja;
 • objavljuje se ispravka rada, npr. u slučaju kada se sa spiska referenci izostave izvori koji su u samom tekstu citirani na propisan način;
 • objavljuje se eratum, npr. ako se ispostavi da je greška nastala omaškom uredništva.

U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, uredništvo može da preduzme različite mere:

 • objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
 • službeno obaveštava afilijativnu organizaciju autora/recenzenata;
 • povlači objavljeni rada na način opisan pod Politika povlačenja;
 • izriče zabranu objavljivanja u časopisu na određeni vremenski period;
 • predočava slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim telima radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Ove mere se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrešavanja slučaja po potrebi se konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tela ili pojedinci/pojedinke.

Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka uredništvo se rukovodi smernicama i Komiteta za etiku publikovanja (COPE).

Sprečavanje plagijarizma

GENERO ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagiranje obuhvata:

 • doslovno (reč po reč) ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, radi prikrivanja izvora, parafraziranje delova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan pod Odgovornosti autora;
 • kopiranje jednačina, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja izvora i/ili bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.

Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom opisanom pod Politika povlačenja.

Politika povlačenja

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati.

Rad se može opozvati i zato da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje uredništvo, autor(i) ili obe strane sporazumno.

Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili Retrakcija. U SCIndeksu kao matičnoj bazi punog teksta uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link) između originalnog rada i retrakcije. Originalni rad se i dalje čuva u neizmenjenom obliku, s tim da se vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.

Opozivi se publikuju prema zahtevima COPE-a razrađenim od strane CEON-a kao izdavača baze u kojoj se časopis primarno indeksira.

Otvoreni pristup

Politika otvorenog pristupa

GENERO se izdaje je u režimu tzv. otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod Licenciranje.

Arhiviranje digitalne verzije

Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke Srbije i istovremeno polažu u Repozitorijum SCIndeksa – Srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog teksta i na zvaničnu web stranicu časopisa.

Naplata troškova autorima

GENERO ne naplaćuje troškove objavljivanja ni autorima niti trećim stranama. Besplatne su, kako usluge prijavljivanja rukopisa i njihove obrade, tako i usluge publikovanja članaka. Ne postoje bilo kakvi skriveni troškovi.

Uputstvo za autorke i autore

Preuzmite kao pdf

Izjava autora / autorke

Preuzmite kao pdf