ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203 (Print)
ISSN: 2620-181X (Online)

Dokumenti

Uređivačka politika

Časopis GENERO (ISSN 1451–2203) posvećen je temama i problemima iz oblasti studija roda, feminističke teorije i studija kulture. GENERO je interdisciplinaran naučni časopis.

GENERO: časopis za feminističku teoriju i studije kulture je osnovan 2002. godine i predstavlja nastavak časopisa Ženske studije, koji je izlazio u periodu od 1995 do 2002. godine.

Časopis GENERO izlazi jednom godišnje.

Časopis GENERO objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze knjiga, itd.

Radovi moraju biti napisani na srpskom / hrvatskom / bosanskom i engleskom jeziku, sa rezimeima na engleskom, srpskom / hrvatskom / bosanskom jeziku.

Časopis se arhivira i indeksira u EBSCO, CEEOL i Eurozine bazama.

Obaveze Urednice, Uređivačkog odbora i Izdavačkog saveta

Izdavački savet je savetodavno telo koje aktivno doprinosi razvoju časopisa. Zadaci i dužnosti članica / članova izdavačkog saveta su: podrška razvoju časopisa, promocija časopisa, podsticanje stučnjaka / stručnjakinja u oblasti studija roda, feminističke teorije i studija kulture da se uključe u rad časopisa kao autorke / autori i / ili recenzentkinje / recenzeti, pisanje uvodnika, recenzija i komentara o radovima.

Glavna i odgovorna urednica časopisa GENERO donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Prilikom donošenja odluke glavna i odgovorna urednica i uređivački odbor rukovode se uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Glavna i odgovorna urednica zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise proceni i ne objavi, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim sadržinskim i formalnim kriterijumima. U redovnim okolnostima, uređivački odbor obaveštava autorku / autora o tome da li je prihvatila tekst u roku od tri meseca od datuma prijema rukopisa.

Glavna i odgovorna urednica i uređivački odbor ne smeju imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Ako sukob interesa postoji kod jednog / jedne ili više članova / članica uređivačkog odbora, ti / te članovi / članice se isključuju iz postupka izbora recenzenata/recenzentkinja i odlučivanja o sudbini rukopisa. Urednica i članovi / članice uređivačkog odbora su dužni da blagovremeno prijave postojanje sukoba interesa.

Glavna i odgovorna urednica i uređivački odbor su dužni da sud o rukopisu donose na osnovu njegovog sadržaja, bez rasnih, polnih / rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Urednica(ci) i članovi / članice uređivačkog odbora ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora / autorki, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Urednica i članovi / članice uređivačkog odbora dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima/autorkama pre, tokom i nakon postupka recenzije i kako bi identitet autora/autorke ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

Obaveze autorki / autora

Autorke / autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda. Takav rukopis se momentalno isključuje iz daljeg razmatranja časopisa GENERO.

Autorke / autori takođe garantuju da nakon objavljivanja u časopisu GENERO, rukopis neće biti objavljen u drugoj publikaciji na bilo kom jeziku bez saglasnosti izdavača.

U slučaju da je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili da je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u u fusnoti na samom početku teksta. Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može biti preštampan u časopisu GENERO.

Autorke / autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. Autorke / autori garantiju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Sadržaj rada

Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se recenzentkinjama / recenzentima, a potom i čitateljkama / čitaocima omogućilo da provere tvrdnje koje su u njemu iznesene. Namerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda. Prikazi moraju biti precizni i objektivni.

Autorke / autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno.

Autorke / autori koji žele da u rad uključe ilustracije, tabele ili druge materijale koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autorke / autora.

Autorstvo

Autorke / autori su dužni da kao autorke / autore navedu samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno dužni su da sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedu kao autorke / autore. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autorke / autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

Navođenje izvora

Autorke / autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Informacije koje su dobili u privatnom razgovoru ili korespondenciji sa trećim licima, prilikom recenziranja prijava projekata ili rukopisa i slično, ne smeju se koristiti bez izričite pisane dozvole izvora.

Plagijarizam

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljnje kao svojih, predstavlja grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:

 • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanje kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
 • kopiranje slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i / ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.

Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni.

Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu plagijat, isti će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova, a autorkama / autorima će biti trajno zabranjeno da objavljuju u časopisu.

Sukob interesa

Autorke / autori su dužni da u radu ukažu na finansijske ili bilo koje druge sukobe interesa koji bi mogli da utiču na iznesene rezultate i interpretacije.

Greške u objavljenim radovima

U slučaju da autorke / autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste urednicu ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio.

Predavanjem rukopisa redakciji časopisa GENERO autorke / autori se obavezuju na poštovanje navedenih obaveza.

Obaveze recenzentkinja / recenzenata

Recenzentkinje / recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave urednici ocenu naučne vrednosti rukopisa.

Recenzentkinje / recenzenti evaluiraju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom.

Recenzentkinja / recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzentkinja / recenzent treba da prepozna važne objavljene radove koje autorke / autori nisu citirali. Ona / on treba da upozori urednicu i na bitne sličnosti i podudarnosti između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako o tome ima lična saznanja. Ako ima saznanja da je isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzentkinja / recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.

Recenzentkinja / recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorkama/autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzentkinja / recenzent je dužan da o tome momentalno obavesti urednika.

Recenzentkinja / recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednicu.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autorke / autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi koji su poslati recenzentkinji / recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autorki / autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Postupak recenzije

Primljeni radovi podležu recenziji. Cilj recenzije je da urednici pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednice. Recenzentkinje / recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autorka / autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada.

Rad prolazi dve recenzije, a recenzentkinja / recenzent je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od prijema rada pošalje popunjen recenzentski obrazac.

U glavnoj fazi recenzije, glavna urednica šalje podneseni rad stručnjakinji / stručnjaku za naučnu oblast kojom se rad bavi. Recenzentski obrazac sadrži niz pitanja na koja treba odgovoriti, a koja recenzentima ukazuju koji su to aspekti koje treba obuhvatiti kako bi se donela odluka o sudbini jednog rukopisa. U završnom delu obrasca, recenzenti moraju da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se podneti rukopis poboljša.

Identitet recenzenata ostaje nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije.

Autorkama / autorima se preporučuje da prilikom pisanja radova izbegavaju formulacije koje bi mogle otkriti njihov identitet. Urednica garantuje da će pre slanja rukopisa na recenziju iz njega biti uklonjeni lični podaci autorke/autora (pre svega, ime i afilijacija) i da će se preduzeti sve razumne mere kako bi identitet autorke / autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

Tokom čitavog procesa, recenzentkinje/recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih.

Recenzentkinjama / recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavna urednica može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Tokom postupka recenzije urednica može da zahteva od autorki / autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednica i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih koristiti za sticanje lične koristi.

Uređivački odbor je dužan da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autorke / autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, uređivački odbor će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednica će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

Razrešavanje spornih situacija

Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku da urednici i uređivačkom odboru prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave neophodne informacije / dokaze.

Provera iznesenih navoda i dokaza

 • Glavna i odgovorna urednica će u dogovoru sa uređivačkim odborom odlučiti o pokretanju postupka koji ima za cilj proveru iznesenih navoda i dokaza.
 • Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak.
 • Licima za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde biće data mogućnost da odgovore na optužbe iznesene protiv njih.
 • Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati ako manji prekršaj ili grubo kršenje etičkih standarda.

Manji prekršaj

Situacije okarakterisane kao manji prekršaj rešavaće se u direktnoj komunickaciji sa licima koja su prekršaj učinila, bez uključivanja trećih lica, npr.:

 • obaveštavanjem autora / recenzenata da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nerazumevanja ili pogrešne primene akademskih standarda;
 • pismo upozorenja autoru / recenzentu koji je učnio manji prekršaj.

Grubo kršenje etičkih standarda

Odluke u vezi sa grubim kršenjem etičkih standarda donosi glavna i odgovorna urednica u saradnji sa uređivačkim odborom i, ako je to potrebno, malom grupom stručnjaka. Mere koje će preduzeti mogu biti sledeće (i mogu se primenjivati pojedinačno ili istovremeno):

 • objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
 • slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora / recenzenta;
 • povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova;
 • autorkama / autorima će biti zabranjeno da tokom određenog perioda šalju radove u časopis;
 • upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.

Prilikom razrešavanja spornih situacija redakcija časopisa redakcija se rukovodi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics - COPE).

Povlačenje već objavljenih radova

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etikih standarda, objavljeni rad se mora povući. U nekim slučajevima već objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

Standardi za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definisani su od strane biblioteka i naučnih tela, a ista praksa je usvojena i od strane časopisa GENERO: u elektronskoj verziji izvornog članka (onog koji se povlači) uspostavlja se veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak povučen (RETRACTED).

Odricanje odgovornosti

Izneseni stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednice i članica / članova uređivačkog odbora časopisa. Autorke / autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Uputstvo za autorke i autore

Preuzmite kao pdf

Izjava autora / autorke

Preuzmite kao pdf