ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203 (Print)
ISSN: 2620-181X (Online)

Novi broj

GENERO #27, 2023

GENERO Cover Page

Broj: 27

Godina: 2023

ISSN: 1451-2203 (Print)

ISSN: 2620-181X (Online)

Izdavač: Centar za studije roda i politike i Centar za studije kulture, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Impresum: Preuzmite kao pdf


Sadržaj

TEMAT: POLITIČKO PREDSTAVLJANJE ŽENA – GLOBALNA TEORIJA I EMPIRIJSKA REALNOST U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Uvodna reč gostujućeg urednika

Saša Gavrić

Strana: IX-XVI

Jezik: Engleski

Preuzmite kao pdf

Dobro političko predstavljanje žena

Karen Celis, Sarah Childs

Apstrakt: U ovom prikazu područja istraživanja koje mapira glavne konture tri decenije istraživanja i analize odnosa između politike i roda, Selis i Čajlds ponovo predstavljaju argumente za grupnu reprezentaciju žena. Oslanjajući se na svoju nedavnu knjigu Feministička demokratska reprezentacija (Feminist Democratic Representation, 2020), autorke pozivaju na odbacivanje tradicionalnih raščlanjenih koncepcija reprezentacije koje su izvedene iz dela Hane Pitkin (1967), u cilju proceduralnog-plus pristupa. One smatraju da se formalni predstavnički procesi mogu i moraju prilagoditi ženama, i da oni to čine na načine koji uzimaju ozbiljno u obzir intersekcionalnost. I uistinu, neke tri decenije od objavljivanja ključnih teorija prisustva – onih koje su formulisale En Filips, Džejn Mensbridž, i Melisa Vilijams – Selis i Čajlds podstiču teoretičare i teoretičarke politike i roda da se late novijih radova o demokratskom dizajnu kao sredstvu za re-dizajn i obnovu predstavničke demokratije „za” žene. Suočen sa siromaštvom predstavljanja žena, fokus feminističkog demokratskog dizajna na jednakost ima potencijal za ostvarenje dobrog predstavljanja svih žena, u njihovoj ideološkoj i intersekcionalnoj različitosti unutar i preko izborne politike.

Ključne reči: političko predstavljanje, rod, žene, teorije prisustva, demokratski dizajn, rodna ravnopravnost, deskriptivno predstavljanje, suštinsko predstavljanje, ženski interesi, intersekcionalnost

Strana: 1-32

Jezik: Engleski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.1

Preuzmite kao pdf

Kuda idemo odavde? Povećanje političkog predstavljanja žena u lokalnim telima Albanije

Marsela Dauti, Geldona Metaj

Apstrakt: Zastupljenost žena u lokalnim predstavničkim telima u Albaniji povećala se skoro četiri puta za manje od jedne decenije. Ali, zajedno sa ovim promenama u brojevima, raste i zabrinutost da se brojevi ne pretvaraju u političku moć, i da ih politički lideri koriste strateški. Oslanjamo se na naše iskustvo proučavanja političkog predstavljanja žena u lokalnim telima i odborima i našeg angažmana sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama kako bismo razmotrile moguće sledeće korake za unapređenje političkog predstavljanja žena u lokalnim telima i odborima. Smatramo da su naši predlozi korisni braniteljima/braniteljkama ženskih prava u Albaniji i u drugim zemljama u regionu koje se suočavaju sa sličnim razvojnim izazovima.

Ključne reči: lokalna predstavnička tela, političko predstavljanje, rodne kvote, lokalni razvoj, Albanija

Strana: 33-54

Jezik: Engleski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.2

Preuzmite kao pdf

‘Mala bara puna krokodila’: percepcije elita o uticaju Dejtonskog mirovnog sporazuma na politički angažman žena u Bosni i Hercegovini

Tajma Kapić

Apstrakt: Komplikovana politička i institucionalna struktura, koja je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom (DPS), predstavlja samo jednu od nekoliko prepreka za zastupljenost žena u politici i njihov angažman u javnom životu u Bosni i Hercegovini. Položaj žena u javnom životu u ovom postkonfliktnom i postsocijalističkom društvu je prilično složen. Kako bi se razumelo kako se percipira interakcija između institucija države i položaja žena, ovaj rad se fokusira na narative zasnovane na intervjuisanju različitih kategorija političkih elita i njihovih percepcija o uticaju DPS-a na politički sistem u Bosni i Hercegovini, kao i na ulogu žena u ovom sistemu. Percepcije ispitanica i ispitanika su da mirovni sporazum koji je i rodno slep, ima negativan uticaj ne samo na žene već i na sposobnost društva da se politički razvija. U radu se analiziraju i percepcije sagovornika o osnovnim uzrocima fragmentacije političkog sistema u zemlji i varijacijama u broju žena zastupljenih na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno na nivou kantona.

Ključne reči: rod i konsocijacija, Dejtonski mirovni sporazum, etničke podjele, uloga žena u političkom sistemu u BiH, zastupljenost žena u politici, političke elite

Strana: 55-80

Jezik: Engleski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.3

Preuzmite kao pdf

Ograničenja prisustva: prepreke za političko predstavljanje žena u Srbiji i Crnoj Gori

Anja Vojvodić

Apstrakt: Širom sveta, žene su prisutnije u politici nego ikada pre. Porast zastupljenosti je takođe vidljiv u zemljama bivše Jugoslavije. U zadnje tri decenije, broj žena se znatno povećao u parlamentima zemalja regiona. To je delimično zbog rodnih kvota koje su uvedene tokom zadnje dve decenije pod uticajem ženskog pokreta. Ali, da li je ova povećana prisutnost žena u ključnim institucijama dovoljna da napravi veći prostor za žene poslanice i političarke tako da bi one mogle da imaju suštinski i moćniji uticaj na politiku? U ovom radu to pitanje je postavljeno i razmatrano na primeru dve države, Srbije i Crne Gore. U ovom radu branim tezu da su žene političarke limitirane da suštinski promene politiku, a i uz to zakone, inicijative i zatim kvalitet života žena. Drugim rečima, njihovo političko predstavljanje je jako ograničeno. Žene u politici se susreću za ozbiljnim preprekama i u Srbiji i u Crnoj Gori, kao što su, na primer, politička represija i dominacija pojedinih političkih stranaka, ideološke orijentacije tih stranaka, i prisutnost korupcije u politici i u širem društvu. Ti faktori značajno komplikuju sposobnost i moć žena da imaju veći uticaj u politici. Cilj ovog rada je da doprinese literaturi o ženama u politici u regionu bivše Jugoslavije i da nastavi akademsku raspravu o ovoj ključnoj temi.

Ključne reči: žene u politici, političko predstavljanje, deskriptivno predstavljanje, suštinsko predstavljanje, Srbija, Crna Gora, rodne kvote

Strana: 81-110

Jezik: Engleski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.4

Preuzmite kao pdf

Suštinsko predstavljanje žena: slučaj Srbije

Nina Đorđević

Apstrakt: Suštinsko predstavljanje žena dobilo je veliku pažnju u istraživanjima o predstavljanju od 1980-ih. Međutim, ta istraživanja su uglavnom bila fokusirana na Latinsku Ameriku i Zapadnu Evropu, dok je Zapadni Balkan nedovoljno proučavan. Ovaj rad ima za cilj da doprinese istraživanju suštinskog predstavljanja žena u Srbiji ispitivanjem suštinskog predstavljanja žena u Skupštini Srbije u pet izabranih saziva, sa ciljem da istraži koji poslanici (muškarci ili žene) deluju u interesu žena i koji interesi su predstavljeni. U cilju odgovora na ovo pitanje, kvantitativna analiza sadržaja skupštinskih rasprava u Skupštini Srbije u izabranim godinama je sprovedena. Glavni rezultati istraživanja ukazuju na to da poslanici imaju veću tendenciju da se zalažu za interese žena nego poslanice. Međutim, postoji veća šansa da će žene govoriti na tu temu onda kada učestvuju u debatama. Dalje, može se primetiti da tradicionalni interesi žena dominiraju diskursom o suštinskom predstavljanju žena, uglavnom se odnoseći na kategoriju porodice i brige o deci.

Ključne reči: suštinsko predstavljanje, interesi žena, predstavljanje žena, Srbija

Strana: 111-144

Jezik: Engleski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.5

Preuzmite kao pdf

Aktivistkinje i parlamentarke kao akterke političke reprezentacije žena u Bosni i Hercegovini: koji zahtevi, sa kakvim uspesima?

Zlatiborka Popov Momčinović

Apstrakt: Ovaj članak analizira i razmatra političku reprezentaciju žena u Bosni i Hercegovini (BiH), fokusirajući se na ulogu parlamentarki i aktivistkinja kao kritičkih akterki. Teorijski deo opisuje njihovu ulogu i ključne izazove u vezi sa postizanjem suštinskih rodnih ishoda. Kvalitativno istraživanje i analiza ispituju reprezentativne zahteve koje su iznele u BiH da prošire političku agendu kako bi uključile ženska pitanja vezana za rodno zasnovano nasilje, ravnopravnu političku zastupljenost, socijalna prava žena, posebno vezana za majčinstvo, položaj marginalizovanih žena i rodno pravedan mir. Uspesi su različiti i prepoznaju se pre svega u vezi sa nasiljem u porodici, ali su potrebna poboljšanja i u ovoj oblasti. Sveobuhvatni zahtevi za rodnom ravnopravnošću u politici suočavaju se sa različitim preprekama, posebno imajući u vidu komplikovan politički sistem koji favorizuje etničku zastupljenost i društvenu repatrijarhalizaciju u postkonfliktnom društvu. Uprkos malim uspesima, još je teže postići suštinske rezultate kada su u pitanju marginalizovane žene poput Romkinja i LBT žena u nepovoljnom društvenom i političkom kontekstu.

Ključne reči: politička reprezentacija žena, Bosna i Hercegovina, kritički akteri, ženski pokret, aktivistkinje, parlamentarke, rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost u politici, marginalizovane grupe žena

Strana: 145-175

Jezik: Engleski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.6

Preuzmite kao pdf

STUDIJE I ČLANCI

„Farisejska stigma prezrene kaste”: prostitucija u delima Marta Elize Ožeškove i „Otrgnuti listovi iz dnevnika jedne devojke” Milice Janković

Jelena Veselinović

Apstrakt: Kroz analizu dela dveju autorki, Marta poljske spisateljice Elize Ožeškove i „Otrgnuti listovi iz dnevnika jedne devojke” Milice Janković, ovaj rad ispituje kompleksnu vezu između patrijarhalnih društvenih struktura i prostitucije. Iako prostitucija nije centralna tema, oba dela oslikavaju duboko ukorenjene diskriminatorne rodne odnose i dvostruke standarde, i njihovu ulogu u formiranju društvenih pojava kao što je prostitucija. Analiza istorijskog i pravnog konteksta pokazala je da su zakoni kojima je prostitucija regulisana rodno uslovljeni i neosetljivi na potrebe žena koje se bave prostitucijom, kao i da dalje reprodukuju njihovu marginalizaciju.
Pregled relevantne literature sa početka XX veka i savremenih tekstova poljskih i srpskih autora i autorki, pruža uvid u feministički diskurs o prostituciji i njenom preseku sa kulturom. Zaključuje se da je prostitucija višeslojan problem uslovljen ekonomskim, političkim, obrazovnim i drugim nejednakostima među polovima, te da je potrebno da se patrijarhalni sistem u celini dekonstruiše kako bi se promenio položaj žena koje se bave prostitucijom.

Ključne reči: prostitucija, Eliza Ožeškova, Milica Janković, feminizam

Strana: 179-223

Jezik: Srpski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.7

Preuzmite kao pdf

Barbi, popularna kultura i popularni feminizam

Marija Miljković

Apstrakt: Ovaj rad analizira film Barbi (Barbie), koji je premijerno prikazan u julu ove godine, i polemike o navodno feminističkim porukama ovog filma i njihovom značenju. Nakon kratkog pojašnjenja modernih oblika feminizma koje je iznedrio treći talas ženskog pokreta, fokus se premešta na sam film i reakcije koje je izazvao. S jedne strane, ovaj film Grete Gervig hvaljen je kao feminističko ostvarenje koje postavlja bitna pitanja o položaju žene u današnjem društvu, dok sa druge trpi kritike na račun površnosti feminizma koji zagovara i načina na koji su prikazani muškarci. Ambivalentnom statusu doprinosi i reputacija koja prati samu lutku. Barbi je ujedno i oličenje slobode žena da budu sve što požele, ali i sredstvo za nametanje nerealnih standarda lepote. Kada se sve to pomeša, dobije se film koji je stekao kultni status i pre nego što je prvi put prikazan u bioskopima i ostvario rekordnu zaradu, ali je takođe ponovo pokrenuo pitanje šta je zapravo feminizam i da li nam je i dalje potreban.

Ključne reči: feminizam, popularni feminizam, „selebriti“ feminizam, popularna kultura, Barbi

Strana: 225-248

Jezik: Srpski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.8

Preuzmite kao pdf

STRUČNI RADOVI

Društvena konstrukcija ženske brige u kontekstu pomagačkih profesija

Kristina Bjelić, Karolina Lendák-Kabók

Apstrakt: Izučavanje društvene konstrukcije ženske brige svoje začetke nalazi u feminističkom aktivizmu i teoriji. Žensku brigu odlikuje transgeneracijska reprodukcija, koja implicitno utiče na održanje obrazaca u patrijarhalnom društvu. Najvažnija karakteristika ženske brige je gubljenje dela subjekta (žene) u procesu brige koja je usmerena ka objektu brige (muškarcu). Rad ukazuje na uticaj obrazovnog sistema u održanju ženske brige. Iznosi se analiza rodne strukture i broja upisanih studentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, budućih stručnjakinja u oblastima pedagogije, psihologije i socijalnog rada, odnosno profesija u kojima se praktikuje briga, u toku školskih godina 2017/2018–2021/2022. Postotak upisanih studentkinja (90%) na navedene studijske programe ukazuje na kontinuirano perpetuiranje društvene konstrukcije ženske brige, koje potiče iz porodice i domaćinstva i pretiče se na korisnike usluga u različitim sistemima.

Ključne reči: etika brige, društvena konstrukcija ženske brige, rodne uloge, pomagačke profesije

Strana: 251-272

Jezik: Srpski

DOI: 10.18485/genero.2023.27.1.9

Preuzmite kao pdf

PRIKAZI

Mindi, feminizam i popularna kultura

Jovana Ivetić

Strana: 275-280

Jezik: Srpski

Preuzmite kao pdf

(Ponovno) slikanje lava

Marija Miljković

Strana: 281-290

Jezik: Srpski

Preuzmite kao pdf